ഡോ. കെ എം അബൂബക്കർ സാറിന്റെ നിര്യാണത്തെതുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ചേവായൂരിലെ സിജി ആസ്ഥാനത്തിന് മൂന്നു ദിവസം (28, 29 & 30 Nov) അവധിയായിരിക്കും.